Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAVEL

 

1. REGULACJE WSTĘPNE

 

Sklep Internetowy, działający pod adresem sklep.lavel.pl prowadzony przez P.P.H.U. Lavel z siedzibą w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22A, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem www.lavel.pl

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Lavel.

2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.lavel.pl w zakładce Regulamin.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a P.P.H.U. Lavel

2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.lavel.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, produkowanych przez firmę P.P.H.U. Lavel

3.2. Zakupy w sklepie internetowym P.P.H.U. Lavel mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.lavel.pl określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez P.P.H.U. Lavel.

3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

3.7. Sklep Internetowy P.P.H.U. Lavel przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.8. Ceny podawane w sklepie internetowym P.P.H.U. Lavel są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.9. P.P.H.U. Lavel prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3.10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

4. FORMY PŁATNOSCI I CENY

 

4.1. Po wybraniu określonej formy płatności Zamawiający towar zostanie przeniesiony na stronę internetowa obsługująca wybrana formę płatności, a po zakończeniu procedur z powrotem na stronę www.lavel.pl

Przelewem – na podane przez obsługę sklepu konto firmy.

Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej

 

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 

dostawa poprzez firmę kurierską.

5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

sprawdzeniu przez P.P.H.U. Lavel kompletności wysłanych danych,

skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4. Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.

5.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar.

5.6. W przypadku płatności przelewem na konto Zamawiający musi otrzymać powiadomienie o zmianie statusu zamówienia na „Zanotowano wpłatę na konto”. Infrmacja banku o zaksięgowaniu środków na koncie odbiorcy  nie jest równoznaczna z zaksięgowaniem płatności w P.H.U Lavel. Okres oczekiwania na zaksięgowanie operacji może wynosić 3-7 dni.

5.7. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony.

5.8. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

5.9. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

5.10. Na termin dostawy produktu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wysyłki. Koszty wysyłki zawsze pokrywa Kupujący (zostają one doliczane w trakcie akceptacji zamówienia). Koszty wysyłki mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

 

Nadanie wysyłki jest potwierdzone zmianą statusu zamówienia na „Wysłane” – od tej chwili za terminowe dostarczenie zamówienia odpowiada operator.

 

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny sklep.lavel.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym P.P.H.U.Lavel prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .

 

Częściowa kompletacja zamówienia – Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata

Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „ P.P.H.U. Lavel , ul Starowiejska 22a 34-120 Andrychów, tel. kontaktowy: 033 875 3 777”

6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz kostiumów zapakowanych w jakikolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

7.3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.

7.4. Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. Odsyłany towar nie może być zapakowany w jakikolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe.

 

 

8. WYMIANA TOWARU

 

8.1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres „ P.P.H.U. Lavel , ul Starowiejska 22a 34-120 Andrychów, Druk Wymiany wraz z wymienianym towarem. Druk Wymiany stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.2. Pamiętaj o dostarczeniu dowodu zakupu ( paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp.), który jest podstawą skorzystania z wymiany towaru.

8.3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.

8.4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych. Sklep nie przyjmuje również przesyłek zapakowanych w jakiolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe.

 

9. OCHRONA DANYCH

 

9.1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.(

8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego Lavel, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Firma Lavel zastrzega sobie prawo do: wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany, zmiany oferty sklepu internetowego Lavel, w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

10.2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

11. ZAŁĄCZNIKI

 

11.1 Formularz zwrotu (PDF)

11.2.Formularz reklamacyjny (PDF)